Viola Kuniej (+48)602 894 496
 

Podstawą mojej pracy jest dialog, nie wykonuję sesji bez indywidualnej rozmowy z Klientem. Ponieważ głęboko angażuję się w pracę, można powiedzieć, że uczestniczy w sesji fototerapeutycznej – jest to moja autorska metoda otwierania człowieka i wydobywania z niego czegoś, czego sam nie dostrzega.
Fotografia nie jest dla mnie celem samym w sobie, lecz narzędziem, które może wydobyć na wierzch Twoją zdolność do poznania samego siebie. Dlatego swoją ofertę kieruję do osób świadomych, gotowych do wejścia na ścieżkę poznania – siebie, swego ciała, swoich ograniczeń oraz otaczającego ich świata.

Każda sesja rozpoczyna się od rozmowy przy herbacie lub kawie, w trakcie której wprowadzam Cię w stan odprężenia i staram się Ciebie poznać bliżej. W tym czasie możemy sprawdzić, czy mamy wspólne flow, czy jesteś w stanie otworzyć się przede mną i moim aparatem na tyle, by wykonać Tobie dobre zdjęcia. Nie robię niczego „na siłę”.

Nie interesują mnie zdjęcia ładne.
Interesują mnie zdjęcia autentyczne.

Autentyczne nie oznacza, że nie kreuję świata – wręcz przeciwnie – kreację cenię sobie na równi z czystym reportażem socjologicznym.
Autentyczne, znaczy ukazujące to, co powstaje w chwili spotkania z drugim człowiekiem – nieuchwytną jakość obecną podczas świadomego kontaktu. Fotografowanie jest dla mnie narzędziem do spotkania z Człowiekiem, nie zaś celem samym w sobie.
Retusz polegający na przesadnym wygładzeniu cery czy usunięciu unikalnych cech jednostkowych, uważam za szkodliwy, patriarchalny wymysł. Piękno to dla mnie nie doskonałość, a naturalność i spontaniczność, zgoda na bycie sobą i świadomość swego wewnętrznego światła. Piękno, to prawda która zawsze zawiera w sobie element chaosu. Uważam, że tylko ten, kto nie lęka się niedoskonałości, jest prawdziwie wolny.

Słowo „autentyczny” jest powiązane ze słowem „autor” – przypomina nam, że możemy być autorami siebie samych. Gdy żyjemy w pełni własną rzeczywistością, staje się ona naszą domeną, naszym królestwem. Wiemy kim jesteśmy, i mówimy o tym, w co wierzymy. Jest w tym naturalna duma, która mówi: „Taka jestem, taki jestem – może wam się to podobać, lub nie.” (…)
Dla mnie prawdziwa moc, prawdziwa siła, równa się obecności. Jest energią, która płynie z rozpoznania własnej natury, z przemawiania i działania ze swego prawdziwego ja. Nieważne, co robisz – to twoja obecność jest mocą. Nie polega ona na sprawowaniu władzy nad innymi. Jest wyrazem tego, kim jesteś.
Moc sprowadzająca się do kontrolowania innych nie jest tym samym, co moc płynąca z osobowej obecności. Patriarchalna moc, oparta na kontroli, nie ceni sobie innych ludzi. Jest zainteresowana jedynie władzą.
Prawdziwą mocą jest miłość. Jest energią, która obdarza sobą wszystkich dookoła. Im więcej z nią pracujemy, tym bardziej otaczający nas ludzie odpowiadają na nią, i w tym większym stopniu chcemy się nią kierować. Obdarza nas kreatywnością i pomaga rozkwitać wszystkim, którzy nas otaczają.

(na podstawie wywiadu Elizabeth Lesser z Marion Woodman dla O, The Oprah Magazine, tłum. Małgorzata Kalinowska)

Jeśli masz pomysł na jakiś projekt fotograficzny i podoba Ci się estetyka moich fotografii – skontaktuj się ze mną, porozmawiamy i wspólnie ustalimy, co mogę dla Ciebie zrobić – tel. (+48) 602 894 496. Pracuję na terenie Zabrza i Śląska, ale mogę dojechać również w dalsze miejsca.

opinie klientów

(English below)

The basis of my work is dialogue, I do not sessions without individual conversation with the client. Because I am deeply involved in my work, you may have the impression that you are participating in a phototherapeutic session – this is my original method of opening a person up and getting something out of him that he does not see himself.
For me, photography is not an end in itself, but a tool that can bring out your ability to know yourself. That’s why I address my offer to conscious people, ready to enter the path of getting to know themselves, their bodies, their boundaries and the world around them.

Each session begins with a conversation over tea or coffee, during which I introduce you to a state of relaxation and try to get to know you better. During this time, we can check whether we have a common flow, whether you are able to open up to me and my camera enough to take good photos of you. I’m not doing anything „by force”.

I am not interested in pretty photos.
I am interested in authentic photos.

Authentic does not mean that I do not create the world – on the contrary – I value cration on a par with pure sociological reportage.
Authentic, meaning showing what appears when we met another person – the elusive „something” during conscious contact. Photography is for me a tool for meeting people, not an end in itself.
Retouching involving excessive smoothing of the skin and removal of all individual features, called wrinkles, I consider a harmful, patriarchal invention. Beauty for me is not perfection, but naturalness and spontaneity, consent to being yourself and awareness of your inner light. Beauty is a truth that always contains an element of chaos. I believe that only one who is not afraid of imperfection is truly free.

If you have an idea for a photo project and you like the aesthetics of my photographs – please contact me, we will talk together and determine what I can do for you – phone: (+48) 602 894 496. I work in Zabrze and Silesia, but I can also go further.

customers opinions