Wykonuję sesje portretowe (portret zwykły, kreatywny, formalny, lifestyle, konceptualny, surrealistyczny)
reportaż (np. z wydarzenia, urodzin, zabawy ze swym dzieckiem czy psem itp.)
sesje okolicznościowe (sesje rodzinne, dziecięce, pary)
sesje domowe (w domu Klienta)
sesje plenerowe (las, pole, konie, stawy znajdują się tuż obok mojego studia)
akty (bez wulgaryzmu, raczej zabawa formą)
fotomontaż (ogranicza mnie tylko moja wyobraźnia)
oraz wszystko, co zaproponujesz, a ja poczuję, że mogę to zrobić dla Ciebie.

Ceny sesji ustalane są indywidualnie, w zależności od liczby ujęć oraz trudu włożonego w przygotowanie sesji. Zdarza się, że wykonuję zdjęcia za darmo, jeśli projekt jest interesujący dla mnie i przyspieszy bicie mojego serca.

Jeśli przemawia do Ciebie estetyka moich fotografii – skontaktuj się – podstawą mojej pracy jest dialog, nie wykonuję sesji bez indywidualnej rozmowy z Klientem. Ponieważ głęboko angażuję się w moją pracę, możesz mieć wrażenie, że uczestniczysz w sesji fototerapeutycznej – jest to moja autorska metoda otwierania człowieka i wydobywania z niego czegoś, czego sam nie dostrzega.
Fotografia nie jest dla mnie celem samym w sobie, lecz narzędziem, które może wydobyć na wierzch Twoją zdolność do poznania samego siebie.

Jeśli podobają się Tobie moje fotografie i chciałbyś/chciałabyś, aby któraś z nich pojawiła się u Ciebie w firmie, czy też domu, to jest to możliwe, ponieważ większość z nich przeznaczona jest do sprzedaży. Zadzwoń i porozmawiajmy o warunkach zakupu, cenie oraz najlepszej metodzie prezentacji wybranej pracy – współpracuję z najlepszym laboratorium w Polsce, zajmującym się wydrukiem oraz profesjonalną oprawą fotografii.

A może poszukujesz ciekawej wystawy/ekspozycji do swego lokalu, restauracji, placówki kulturalnej, firmy? Możesz zaprosić moje fotografie do siebie – np. podnosząc prestiż imprezy jubileuszowej czy konkretnego eventu. Jestem otwarta również na taką formę współpracy – skontaktuj się ze mną i ustalmy warunki.

Szukasz niebanalnej fotografii na okładkę płyty, książki, do czasopisma, na stronę internetową, które tworzysz? Możliwa jest i taka współpraca – możesz wybrać fotografię, która się Tobie spodobała, albo mogę stworzyć coś zupełnie nowego, pasującego do Twej wizji.

Sesja fotograficzna na prezent? Świetny pomysł!
Sam ustalasz zakres i środki, które chcesz przeznaczyć na prezent dla kogoś, kogo kochasz, albo kto jest dla Ciebie ważny. Ja zajmuję się resztą.

uściski, V.
(english below)

I do portrait sessions (ordinary, creative, formal, lifestyle, conceptual, surreal portrait)
reportage (e.g. from an event, birthday, playing with your child or dog, etc.)
occasional sessions (family sessions, children’s sessions, couples)
home sessions (at the customer’s home)
outdoor sessions (forest, fields, horses, ponds are right next to my studio)
acts (without vulgarity, rather playing with form)
photomontage (only my imagination limits me)
and everything you propose and I will feel that I can do it for you.

Session prices are set individually, depending on the number of shots and the effort put into preparing the session. Sometimes, I take photos for free, if the project is interesting to me and it will speed up my heartbeat.

If the aesthetics of my photographs appeals to you – contact me – the basis of my work is dialogue, I do not do sessions without an individual conversation with the client. Since I am deeply involved in my work, you may have the impression that you are taking part in a phototherapeutic session – this is my own method of opening a man and bringing out something that he does not see himself.
For me, photography is not an end in itself, but a tool that can bring out your ability to know yourself.


If you like my photographs and would like to have one of them in your company or home, it is possible because most of them are for sale. Call and talk about the terms of the purchase, price and the best method of presentation of the selected pictures – I work with the best laboratory in Poland, dealing with printing and professional photography.

Or maybe you are looking for an interesting exhibition for your place, restaurant, cultural institution, company? You can invite my photos to yourself – e.g. raising the prestige of a jubilee event or a specific event. I am also open to this form of cooperation – contact me and we will set the conditions.

Are you looking for original photography for the album cover, books, for the magazine, for the website you create? Such cooperation is possible – you can choose a photo that you liked, or I can create something completely new that suits your vision.

Photo session for a gift? Great idea!
You set the scope and money that you want to spend as a gift for someone you love or who is important to you. I take care of the rest.

peace, V.